Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

201২-১৩eQi ch©š— eq¯‹fvZv DcKvi †fvMxi(wbqwgZ I AwZwi³ mn)  nvjbvMv` c~b©v½ ZvwjKvt

ÓQKÓ

K. †gvU RbmsL¨v-1,54,728 Rb

L. †gvU fvZv‡fvMxi msL¨v -3603 Rb

cyi“l fvZv‡fvMx-1840 Rb

gwnjv fvZv †fvMx-1763 Rb

‡Rjvi bvgt SvjKvwV

Dc‡Rjvb bvg- SvjKvwV m`i

BDwbqbt পোনবালিয়া

µg

DcKvi‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

eqm

fvZv cwi‡kva  ewn bs

MÖvg/gnj­vi bvg

IqvW© bs

fvZv ïi“i ZvwiL

gš—e¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 †cvbvevwjqv BDwbqb

 

 

 

 

 

 

 

           1            

 k¨vgj †`ebv_

g„Zt K…lb Pib †`ebv_

75

1

cÖZvc gnj

1

GwcÖj/98

 

           2            

 Av: Lv‡jK ZvjyK`vi

g„Zt Iqv‡R` Avjx

60

2

Ó

1

GwcÖj/98

 

           3            

 †gv: nvweeyi ingvb

g„Zt VvKzi Lvb

70

3

Ó

1

GwcÖj/98

 

           4            

 ‡Qvevnvb

g„Zt ‰mRwÏb

67

4

cÖZve gnj

1

GwcÖj/98

 

           5            

 jy~~rdi ingvb

g„Zt AvwRgwÏb

70

5

‡cvbvevwjqv

1

GwcÖj/98

 

           6            

 †mvbvB ivbx

g„Zt KvwZ©K gÛj

60

6

cÖZve gnj

1

GwcÖj/98

 

           7            

vd‡ivRv †eMg

g„Zt ‡KivgZ Avjx

70

7

Ó

1

GwcÖj/98

 

           8            

 R‡e`v LvZzb

g„Zt t†Q›`y

70

8

BQvwjqv

1

GwcÖj/98

 

           9            

 Kzjmyg wewe

g„Zt jwZd nvs

60

9

cÖZve gnj

1

GwcÖj/98

 

          10          

 iIkbviv †eMg

g„Zt jwZd divRx

58

10

‡cvbvevwjqv

1

GwcÖj/98

 

          11           

‡gvt giZzR

g„Z- Bqvwmbnvs

65

11

nvRiv MvwZ

2

GwcÖj/98

 

          12          

 †m‡K›`vi gwj­K

g„Zt byi gn¤§`

70

12

Ó

2

GwcÖj/98

 

          13          

 mvg‡Qi Avjx

g„Zt Rv‡e` Avjx

63

13

Ó

2

GwcÖj/98

 

          14          

 iwdR DwÏb

g„Zt Av‡dR DwÏb

65

14

Ó

2

GwcÖj/98

 

          15          

 Av: AvwRR nvs

g„Zt gyRvd&di nvs

64

15

Ó

2

GwcÖj/98

 

          16          

 Avwg‡ivb

g„Zt  †Rvbve Avjx

65

16

Ó

2

GwcÖj/98

 

          17          

 jvj evby

g„Zt Av‡dR nvs

65

17

Lyjbv

2

GwcÖj/98

 

          18          

 g‡bvqviv †eMg

g„Zt nvPb Avjx

70

18

nvRiv MvwZ

2

GwcÖj/98

 

          19          

 Rvwgjv LvZzb

g„Zt Rvjy †RvgvÏvi

60

19

Ó

2

GwcÖj/98

 

         20          

 ¯^imZx ivbx

g„Zt  bvivqb wg¯¿x

70

20

Lyjbv

2

GwcÖj/98

 

          21          

 KzwUei“

g„Zt ‡give Avjx

66

21

Pv`cyiv

3

GwcÖj/98

 

         22          

 wd‡ivRv †eMg

g„Zt ‡mKv›`vi Avjx

71

22

Ó

3

GwcÖj/98

 

         23          

 kªx gg wewe

g„Zt AvPgZ

62

23

Ó

3

GwcÖj/98

 

         24          

 Av‡gbv †eMg

g„Zt Kwig wmK`vi

77

24

wQjvwik

3

GwcÖj/98

 

         25          

 ˆmq` evby

g„Zv‡ni Avjx

65

25

Ó

3

GwcÖj/98

 

         26          

 Av: iwk` gvwS

g„Zt †bdvR DwÏb

60

26

Ó

3

GwcÖj/98

 

         27          

 Avd‡Qi Avjx

g„Zt K`g Avjx

60

27

Ó

3

GwcÖj/98

 

         28          

 eKzevjx gvwS

g„Zt Av‡Qi DwÏb

64

28

Ó

3

GwcÖj/98

 

         29          

 †Qvevnvb nvs

g„Zt  †gveviK nvs

75

29

Pvbcyiv

3

GwcÖj/98

 

         30          

‡`b‡Qi Avjx

g„Zt ‡jnvR DwÏb

65

30

Pvbcyiv

3

GwcÖj/98

 

          31          

AvRvnvi †gvj­v

g„Z-‡mivRwÏb †gvj­v

70

31

fvIwZZv

4

GwcÖj/98

 

         32          

‡gvt wQwÏK AvKb

g„Z- †g‡Qi AvKb

65

32

Ó

4

GwcÖj/98

 

         33          

 i“¯‘g Avjx

g„Zt Lv‡`g Avjx

72

33

Ó

4

GwcÖj/98

 

         34          

BDQze MvRx

g„Z- nv‡mg MvRx

70

34

Ó

4

GwcÖj/98

 

         35          

 AvBDe Avjx MvRx

g„Zt nv‡mg MvRx

66

35

Ó

4

GwcÖj/98

 

         36          

 byiRvnvb

g„Zt Igi Avjx

58

36

Ó

4

GwcÖj/98

 

         37          

 †mvbvevb wewe

g„Zt mvg‡Qi nvs

58

37

Ó

4

GwcÖj/98

 

         38          

 gqbv wewe

g„Zt wmivR DwÏb

60

38

Ó

4

GwcÖj/98

 

         39          

†gvmv: gwiqg

¯^v: g„ZtˆmqRwÏb L:

81

39

Ó

4

GwcÖj/98

 

         40          

 byiRvnvb †eMg

g„Zt gd‡Qi Lvb

70

40

Ó

4

GwcÖj/98

 

          41          

 m~h©evb wewe

g„Zt mivj Lvb

61

41

†`Dwi

5

GwcÖj/98

 

         42          

 mvg‡Pi Avjx

g„Zt ingvjx

65

42

Ó

5

GwcÖj/98

 

         43          

 Avkªve Avjx

g„Zt m‡dR DwÏb

60

43

Ó

5

GwcÖj/98

 

         44          

Avt iwk` nvs

g„Z-Avt nv‡mg

65

44

Ó

5

GwcÖj/98

 

         45          

 gwR` nvs

g„Zt Rvdi Avjx nvs

65

45

 

5

GwcÖj/98

 

         46          

 Aviwdb Avjx

g„Zt AvBbwÏb

70

46

Ó

5

GwcÖj/98

 

         47          

 ‡Rj evby

¯^v: g„Z: KvÂb wgqv

71

47

Ó

5

GwcÖj/98

 

         48          

Rqbe

g„Z- Kjg`vi Lv

70

48

Ó

5

GwcÖj/98

 

         49          

Kzjmyg †eMg

g„Z- GQvnvK g„av

65

49

Ó

5

GwcÖj/98

 

         50          

 AvwQhv †eMg

g„Zt Avg‡R` Avjx

68

50

Ó

5

GwcÖj/98

 

          51          

 m~h©evb wewe

g„Zt †gvm‡jg Lvb

66

51

AvZvKvwV

6

GwcÖj/98

 

         52          

 gy³v evby

g„Zt gv‡jK nvs

65

52

w`qvKzj

6

GwcÖj/98

 

         53          

 †gvmv: iwngv wewe

g„Zt  Av: Kv‡`i kixd

65

53

AvZvKvwV

6

GwcÖj/98

 

         54          

 iv‡njv †eMg

g„Zt kg‡mi Avjx

67

54

w`qvKzj

6

GwcÖj/98

 

         55          

Qv‡niv †eMg

g„Zt AvZvnvi Avjx

62

55

Ó

6

GwcÖj/98

 

         56          

 AvBqye Avjx

g„Zt  gyRvnvi Avjx

67

56

Ó

6

GwcÖj/98

 

         57          

 iwk` wmK`vi

g„Zt gwdR DwÏb

69

57

Ó

6

GwcÖj/98

 

         58          

 Kv‡mg Avjx

g„Zt e‡›` Avjx

62

58

Ó

6

GwcÖj/98

 

         59          

 gwR` Lvb

g„Zt Iqv‡R Avjx

76

59

Ó

6

GwcÖj/98

 

         60          

 †gv: †ejv‡qZ

g„Zt K`g Avjx

70

60

Ó

6

GwcÖj/98

 

          61          

 gZ‡je Lwjdv

g„Zt †gvK‡Qi

60

61

wgR©vcyi

7

GwcÖj/98

 

         62          

 AvRvnvi Avjx

g„Zt  dzjgwÏb KvRx

70

62

Ó

7

GwcÖj/98

 

         63          

 Avwg‡ivb

g„Zt †gvZvnvi

58

63

Ó

7

GwcÖj/98

 

         64          

 Q‡`iwÏb gyÝx

g„Zt  AvwgbwÏb

70

64

Ó

7

GwcÖj/98

 

         65          

 †nv‡mb Avjx

g„Zt Kig Avjx

70

65

wK¯—vKvwV

7

GwcÖj/98

 

         66          

 mv‡n` KvRx

g„Zt AvcZvR DwÏb

70

66

wgR©vcyi

7

GwcÖj/98

 

         67          

 †gvmv: AvwQqv

g„Zt †KivgZ g„av

65

67

Ó

7

GwcÖj/98

 

         68          

Avie Rvb

g„Z- BmgvBj

80

68

wgR©vcyi

7

GwcÖj/98

 

         69          

 Qv‡niv †eMg

g„Zt †gvZvnvi nvs

69

69

wK¯—vKvwV

7

GwcÖj/98

 

         70          

 †ivkbv †eMg

g„Zt  ingvb

60

70

Ó

7

GwcÖj/98

 

          71          

 †gvm‡jg divRx

g„Zt nvPb divRx

68

71

ivRvcyi

8

GwcÖj/98

 

         72          

 nv‡mg KvRx

g„Zt AvPgZ Avjx

85

72

Ó

8

GwcÖj/98

 

         73          

 ‡gv: iwk` KvRx

g„Zt ‡KivgZ Avjx

72

73

Ó

8

GwcÖj/98

 

         74          

 nvqvZzb‡bQv

g„Zt  iwk` nvs

60

74

Ó

8

GwcÖj/98

 

         75          

‡mvbvevb wewe

g„Z- †nv‡Pb †ecvix

68

75

ivRvcyi

8

GwcÖj/98

 

         76          

 byi‡bnvi †eMg

g„Zt  gwZ wmK`vi

66

76

bvMcvov

8

GwcÖj/98

 

         77          

 byifvby

g„Zt Kig Avjx

65

77

ivRvcyi

8

GwcÖj/98

 

         78          

nvwPbv †eMg

g„Z- Kvwlg Avwj

70

78

bvMcvov

8

GwcÖj/98

 

         79          

Avwg‡ivb †eMg

g„Z- gqRwÏb

65

79

ivRvcyi

8

GwcÖj/98

 

         80          

 †gv: Av‡°j Kvix

g„Zt †gŠ‡R Avjx

70

80

Ó

8

GwcÖj/98

 

          81          

eKzj nvs

g„Zt Qv‡`g nvs

80

81

gnvw`cyi

9

GwcÖj/98

 

         82          

†gv: ReŸvi †RvgÏvi

g„Zt ZzR¤^i Avjx

82

82

Ó

9

GwcÖj/98

 

         83          

 wmivR DwÏb

g„Zt ‡Rvbve Avjx

82

83

Ó

9

GwcÖj/98

 

         84          

 byi †gvnv¤§` kixd

g„Zt `wjj DwÏb

80

84

Ó

9

GwcÖj/98

 

         85          

 mwdR DwÏb nvs

g„Zt g‡dR DwÏb

65

85

byi“j­vcyi

9

GwcÖj/98

 

         86          

 P›`ªevb wewe

g„Zt  Avkªve Avjx

65

86

gnvw`cyi

9

GwcÖj/98

 

         87          

 Qv‡jnv †eMg

g„Zt ev‡K Avjx

76

87

Ó

9

GwcÖj/98

 

         88          

 myievjv gÛj

g„Zt Rbva©b

70

88

Ó

9

GwcÖj/98

 

         89          

  †gvmv: dv‡Zgv

g„Zt †gvZvnvi

65

89

byi“j­vcyi

9

GwcÖj/98

 

         90          

 Rq¸b wewe

g„Zt ev`kv MvRx

62

90

¸”QMÖvg

9

GwcÖj/98

 

          91          

 Av: gwR` nvs

g„Zt Av`gAvjx

68

91

cÖZve gnj

1

RyjvB/02

 

         92          

byiRvnvb †eMg

g„Zt  GbQve Avjx

66

92

‡cvbvevwjqv

1

RyjvB/02

 

         93          

 †m‡K›`vi Avjx

g„Zt Kv‡mg nvs

75

93

nvRiv MvwZ

2

RyjvB/02

 

         94          

 Av‡bvqviv †eMg

g„Zt nv‡g` nvs

62

94

nvRiv MvwZ

2

RyjvB/02

 

         95          

 nv‡g` Avjx

g„Zt m‡dR DwÏb

65

95

wQjvwik

3

RyjvB/02

 

         96          

 Avwg‡ivb wewe

g„Zt  †Qvevnvb †gvj­v

65

96

Ó

3

RyjvB/02

 

         97          

 byi gn¤§` divRx

g„Zt Gdivb DwÏb

60

97

ct fvIwZZv

4

RyjvB/02

 

         98          

 ‡gvmvt Qv‡jnv

g„t Avg‡R` Avwj

65

98

ct fvIwZZv

4

RyjvB/02

 

         99          

 Kv‡`i dwKi

g„Zt wiqvR DwÏb

67

99

†`Dwi

5

RyjvB/02

 

        100         

 †mv‡gZ©evb

g„Zt  ingvb

70

100

Ó

5

RyjvB/02

 

        101         

 AvwRi“wÏb

g„Zt  †jnvR DwÏb

67

101

w`qvKzj

6

RyjvB/02

 

        102         

 gayevjv

g„Zt †gvRv‡¤§j

60

102

Ó

6

RyjvB/02

 

        103         

Av`g Avjx

g„Zt iwn,wÏb KvRx

65

103

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/02

 

        104         

 nvIqv †eMg

g„Zt GQvnvK

62

104

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/02

 

        105         

 Av: QËvi nvs

g„Zt m‡dR DwÏb

75

105

ivRvcyi

8

RyjvB/02

 

        106         

 myivZb‡bQv

g„Zt †nv‡mb †ecvix

65

106

Ó

8

RyjvB/02

 

        107         

 gwZ †nv‡mb nvs

g„Zt  AvBbwÏb

65

107

byi“j­vcyi

9

RyjvB/02

 

        108         

 iv‡eqv LvZzb

g„Zt tnvwKg DwÏb

73

108

 

9

RyjvB/02

 

        109         

 kni evby

g„Zt D¾Z Avjx

70

109

cÖZvcgnj

1

RyjvB/03

 

        110         

 †gvmv: m~h©evb

g„Zt Kv‡mg nvs

60

110

Ó

1

RyjvB/03

 

         111         

 dR‡j Avjx

g„Zt Revb ZvjyK`vi

66

111

Ó

1

RyjvB/03

 

        112         

 ‡gvm‡jg Avjx

g„Zt ‡miRb Lvb

70

112

Ó

1

RyjvB/03

 

        113         

 nvwbd divRx

g„Zt GmgBj divRx

67

113

BQvwjqv

1

RyjvB/03

 

        114         

 ivRv wgqv

g„Zt KvwRg DwÏb

65

114

nvRivMvwZ

2

RyjvB/03

 

        115         

 gwR` Zvs

g„Zt Bgvb DwÏb

70

115

Ó

2

RyjvB/03

 

        116         

 †gv: GQvnvK gwj­K

g„Zt  Qd`vi gwj­K

70

116

Ó

2

RyjvB/03

 

        117         

 mvnvevby

g„Zt Mûi Lwjdv

65

117

Ó

2

RyjvB/03

 

        118         

 fvby wewe

g„Zt mvKy AvKb

60

118

Ó

2

RyjvB/03

 

        119         

 Avw¤^qv wewe

g„t i‡dRDwÏb

68

119

Ó

2

RyjvB/03

 

        120         

 RR Avjx

g„Zt Iqv‡R` Avjx

64

120

Pv`cyi

3

RyjvB/03

 

        121         

 GbQve Avjx

g„Zt kwid Lvb

64

121

wQjvwik

3

RyjvB/03

 

        122         

 Avd‡mi Avjx

g„Zt AwQg DwÏb

77

122

Pvu`ci

3

RyjvB/03

 

        123         

 jvj evby

g„Zt gybmyi Avjx

65

123

wQivwik

3

RyjvB/03

 

        124         

 KzwÆei“ wewe

g„Zt †gvnv¤§` gwj­K

65

124

Pvu`cyiv

3

RyjvB/03

 

        125         

 †gv: Kv‡mg Avjx

g„Zt  Avjx

70

125

fvIwZZv

4

RyjvB/03

 

        126         

 †gvZv‡je nvs

g„Zt Inve nvs

60

126

Ó

4

RyjvB/03

 

        127         

 iwn‡gvb †eMg

g„Zt Mwb nvs

60

127

Ó

4

RyjvB/03

 

        128         

 BDbyQ gwj­K

g„t †gv³vi gwj­K

70

128

Ó

4

RyjvB/03

 

        129         

 AvBqye Avjx

g„Zt †ejv‡qZ

60

129

Ó

4

RyjvB/03

 

        130         

 AvBqye Avjx

g„Zt ingvjx

65

130

†`Dwi

5

RyjvB/03

 

        131         

 Lv‡jK gwj­K

g„Zt †gv³vi gwj­K

63

131

Ó

5

RyjvB/03

 

        132         

 Av: nvB gwj­K

g„Zt Avwgi gwj­K

70

132

Ó

5

RyjvB/03

 

        133         

 R‡e` Avjx kixd

g„Zt e‡›` Avjx

77

133

Ó

5

RyjvB/03

 

        134         

 dv‡Zgv †eMg

g„Zt BDmyd Avjx

60

134

Ó

5

RyjvB/03

 

        135         

 †mvbvB wewe

g„Zt iwdR DwÏb

70

135

Ó

5

RyjvB/03

 

        136         

 QeyiRvb wewe

g„Zt Avqbvj MvwR

62

136

Ó

5

RyjvB/03

 

        137         

 Rqbe wewe

¯^v: g„Zt ˆmBRwÏb

66

137

Ó

5

RyjvB/03

 

        138         

7†mvbvei“ wewe

g„Zt †mivR DwÏb †gvj­v

73

138

w`qvKzj

6

RyjvB/03

 

        139         

 P›`ªevb

g„Zt mv‡n` Avjx

69

139

Ó

6

RyjvB/03

 

        140         

 m~h©evb wewe

g„Zt mwdR DwÏb

70

140

Ó

6

RyjvB/03

 

        141         

 KzÏym g„av

g„Zt gbœvb g„av

65

141

Ó

6

RyjvB/03

 

        142         

 iv‡R Avjx

g„Zt mwdR DwÏb

67

142

Ó

6

RyjvB/03

 

        143         

 †gv`v‡”Qi Avjx

g„Zt †Qvevnvb g„av

67

143

AvZvKvwV

6

RyjvB/03

 

        144         

 Lwjj g„av

g„Zt †m‡K›`vi g„av

74

144

w`qvKzj

6

RyjvB/03

 

        145         

 †gv: Avn¤§` Avjx

g„Zt ZwgRDwÏb

65

145

wgR©vcyi

7

RyjvB/03

 

        146         

 ‡gvn¤§` Avjx

g„Zt  BqvwQb Avjx

73

146

w¯—vKvVx

7

RyjvB/03

 

        147         

 Av: AvwRR f~Bqv

g„Zt  †mivR f~Bqv

70

147

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/03

 

        148         

 P›`ªevb wewe

g„Zt Revb †gvj­v

64

148

wgRv©cyi

7

RyjvB/03

 

        149         

 byi‡gvnv¤§` Lwjdv

g„Zt dqRwÏb Lwjdv

74

149

ivRvcyi

8

RyjvB/03

 

        150         

 byi‡gvnv¤§` gvwS

g„Zt Q‡dj gvwS

70

150

Ó

8

RyjvB/03

 

        151         

 Avqkv †eMg

g„t ‡`ŠjZ Lvb

70

151

Ó

8

RyjvB/03

 

        152         

 Av¤^weqv †eMg

 ¯^v:g„Zt ie divRx

76

152

Ó

8

RyjvB/03

 

        153         

 ‡Rv‡e`v LvZzb

g„t ‡g‡Qi Avjx

71

153

bvMcvov

8

RyjvB/03

 

        154         

 dKib wewe

g„Zt  GbZv †ecvix

76

154

bvMcvov

8

RyjvB/03

 

        155         

 Avt gwR` Zvs

g„t dR‡j Kwig

68

155

bvMcvov

8

RyjvB/03

 

        156         

 Avkªve g„av

g„Zt nvPb g„av

70

156

ivRvcyi

8

RyjvB/03

 

        157         

 gwR` g„av

g„Zt AvdQvi g„av

81

157

gnw`cyi

9

RyjvB/03

 

        158         

 †MŠi½ P›`ª kxj

g„Zt nwiPiY kxj

65

158

gnvw`cyi

9

RyjvB/03

 

        159         

 j¶Y P›`ª kxj

g„Zt  †ngš— Kzgvi

65

159

byi“j­vcyi

9

RyjvB/03

 

        160         

 Kv‡`i nvs

g„Zt †Zv‡gR nvs

70

160

gnvw`cyi

9

RyjvB/03

 

        161         

kvnvevby

g„Zt Rqbvj Av‡e`xb

70

161

Ó

9

RyjvB/03

 

        162         

 Avw¤^qv LvZzb

g„Zt Rwgb DwÏb

70

162

Ó

9

RyjvB/03

 

        163         

 Kvjywb wewe

g„Zt iKgZ Avjx

60

163

Ó

9

RyjvB/03

 

        164         

 Avd‡Qi Avjx

g„Zt Gidvb Avjx

69

164

cÖZvcgnj

1

RyjvB/03

 

        165         

 Elv ivbx gÛj

g„Zt cÖdzj­ Kzgvi

79

165

†cvbvevwjqv

1

RyjvB/03

 

        166         

 Avw¤^qv †eMg

g„Zt  Rwjj †RvgvÏvi

68

166

nvRivMvwZ

2

RyjvB/03

 

        167         

 GQvnvK Lwjdv

g„Zt †gvb‡Q Avjx

60

167

wQjvwik

3

RyjvB/03

 

        168         

 nv‡Riv †eMg

g„Zt Av‡dR DwÏb

60

168

Pv`cyiv

3

RyjvB/03

 

        169         

 Av‡bvqviv †eMg

g„Zt AvZvnvi

60

169

fvIwZZv

4

RyjvB/03

 

        170         

 gwZRvb wewe

g„Zt ie nvs

62

170

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/03

 

        171         

 Avqkv †eMg

g„Zt gwR` gxi

60

171

gnvw`cyi

7

RyjvB/03

 

        172         

 Av‡jqv †eMg

g„Zt bex Lvb

61

172

cÖZvcgnj

1

RyjvB/03

 

        173         

 dzjmyb wewe

g„Zt †gvev‡iK

65

173

wQjvwik

3

RyjvB/03

 

        174         

 gv‡jK nvs

g„Zt GbQve DwÏb

67

174

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/03

 

        175         

 †RbœvZzb‡bQv

g„Zt gwR` nvs

75

175

fvIwZZv

4

RyjvB/03

 

        176         

 †gv: †PivM Avjx

g„Zt BqvKze Avjx

70

176

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/03

 

        177         

 wiwRqv †eMg

g„Zt †gvnv¤§` †gvj­v

60

177

Ó

7

RyjvB/03

 

        178         

 gybmyi Avjx

g„Zt Qv‡`g Avjx

79

178

Ó

1

RyjvB/04

 

        179         

m‡š—vl Kzgvi

g„Zt M‡bk Kzgvi

70

179

cÖZvcgnj

1

RyjvB/04

 

        180         

 ‰mq` evby

g„ZtAvßvi †gvj­v

66

180

Ó

1

RyjvB/04

 

        181         

 Pvbei“ wewe

g„Zt †Qvevnvb

65

181

†cvbvevwjqv

1

RyjvB/04

 

        182         

 Qv‡niv †eMg

g„Zt  my›`i †gvj­v

70

182

nvRivMvwZ

2

RyjvB/04

 

        183         

g‡bvqviv

g„Zt mv‡ne Avjx

65

183

Ó

2

RyjvB/04

 

        184         

 P›`ªevb wewe

g„Zt †mivR DwÏb

70

184

Ó

2

RyjvB/04

 

        185         

 Iqv‡R` wmK`vi

g„Zt Avc‡Qi

65

185

Ó

2

RyjvB/04

 

        186         

Gm‡K›`vi Avjx

g„Zt  ‡nv‡mb Avjx

67

186

Ó

2

RyjvB/04

 

        187         

 KvÂb Avjx nvs

g„Zt ‰mBR DwÏb nvs

65

187

Ó

3

RyjvB/04

 

        188         

 `wjj DwÏb

g„Zt GdvRwÏb nvs

71

188

Pv`cyiv

3

RyjvB/04

 

        189         

 Avßvi Avjx

g„Zt gy¾vdi Avjx

82

189

wQjvwik

3

RyjvB/04

 

        190         

 wemLv ivbx

g„Zt bKzj nvj`vi

65

190

Pv`cyiv

3

RyjvB/04

 

        191         

 myiv †eMg

g„Zt mv‡ne Avjx

65

191

wQjvwik

3

RyjvB/04

 

        192         

Rqbvj gwj­K

g„t †jnvRDw&Ïb

70

192

ct fvIwZZv

4

RyjvB/04

 

        193         

 †gv: Qv‡`g Avjx

g„Zt Avd‡Qi nvs

65

193

Ó

4

RyjvB/04

 

        194         

Avkªve Avjx

g„ZtGidvb Avjx

68

194

Ó

4

RyjvB/04

 

        195         

 Ggvt mv‡n` Avjx

g„ZtAvãyj Avjx

65

195

Ó

4

RyjvB/04

 

        196         

 †gvmv: wiwRqv

g„Zt i“¯—g Avjx

68

196

Ó

4

RyjvB/04

 

        197         

 †gv: Lv‡`g Lvb

g„Zt Av‡bP Avjx

74

197

†`Dwi

5

RyjvB/04

 

        198         

 †gv: AvBqye Avjx

g„Zt Kv‡`i kixd

65

198

†`Dwi

5

RyjvB/04

 

        199         

 RR© Avjx

g„Zt Rš— Avjx g„av

69

199

†`Dwi

5

RyjvB/04

 

        200         

 byiRvnvb

g„Zt †Qvevnvb nvs

70

200

†`Dwi

5

RyjvB/04

 

        201         

 Avkªve Avjx

g„Zt †PivM Avjx

69

201

†`Dwi

5

RyjvB/04

 

        202         

 Avjx †nv‡mb

g„Zt  Iqv‡R` Avjx

67

202

w`qvKzjÓ

6

RyjvB/04

 

        203         

ˆmq`  Avt Lv‡jK

g„Zt nvweeyi ingvb

82

203

Ó

6

RyjvB/04

 

        204         

 ev‡iK gxi

g„Zt nvwme gxi

67

204

Ó

6

RyjvB/04

 

        205         

 RvwKqv †eMg

g„Zt Avjx AvRxg

65

205

Ó

6

RyjvB/04

 

        206         

 Av`k©bv wewe

g„Zt AvBqye Avjx

70

206

AvZvKvwV

6

RyjvB/04

 

        207         

 †gvm‡jg g„av

g„Zt †gv³vi g„av

65

207

Ó

7

RyjvB/04

 

        208         

 wj›`y Avkªve

g„Zt †m‡K›`vi Avjx

65

208

Ó

7

RyjvB/04

 

        209         

 Av: nv‡mg nvs

g„Zt Q‡jg DwÏb

65

209

wgR©vcyi

7

RyjvB/04

 

        210         

 Rwibv †eMg

g„Zt †KivgZ

65

210

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/04

 

        211         

 Qv‡jnv †eMg

g„Zt †gvK‡jQ DwÏb

70

211

wgR©vcyi

7

RyjvB/04

 

        212         

 GbQve Avjx

g„Zt K`g Avjx

66

212

ivRvcyiÓ

8

RyjvB/04

 

        213         

 QËvi Lvb

g„Zt my›`i Avjx

75

213

Ó

8

RyjvB/04

 

        214         

 Avkªve Lwjdv

g„Zt m‡dR DwÏb

71

214

Ó

8

RyjvB/04

 

        215         

 mvgPz‡bœnvi

g„Zt K`g Avjx

80

215

Ó

8

RyjvB/04

 

        216         

 mvwKbv †eMg

g„Zt InvR DwÏb

65

216

Ó

8

RyjvB/04

 

        217         

 KzjQzg  wewe

g„Zt AvK‡Qg Avjx

65

217

Ó

9

RyjvB/04

 

        218         

 ‡gvt byi‡gvnv¤§v`

g„t mvgQz kwid

70

218

gnvw`cyi

9

RyjvB/04

 

        219         

 myjZvb †nv‡mb

g„Zt iwng DwÏb

77

219

Ó

9

RyjvB/04

 

        220         

 Dg©xjv

g„Zt  RMeÜz

75

220

¸”QMÖvgÓ

9

RyjvB/04

 

        221         

 Avg‡R` Avjx

g„Zt g‡Qj DwÏb

80

221

byi“j­vcyiÓ

9

RyjvB/04

 

        222         

 Av: †Qvevnvb g„av

g„Zt KvjvB g„av

70

222

cÖZvcgnj

1

RyjvB/05

 

        223         

 †gv: byi“ kixd

g„Zt RqbwÏb

65

223

Ó

1

RyjvB/05

 

        224         

 Rûiv †eMg

g„Zt Lwei DwÏb

65

224

Ó

1

RyjvB/05

 

        225         

 †gvm‡jg Lvb

g„Zt Kvjy Lvb

65

225

Ó

3

RyjvB/05

 

        226         

 Rwibv LvZzb

g„Zt †gŠ‡R Avjx

65

226

Ó

3

RyjvB/05

 

        227         

 mv‡n` Lwjdv

g„Zt Avigvb Avjx

65

227

Ó

3

RyjvB/05

 

        228         

 mvwcqv †eMg

g„Zt †Rvbve Avjx

70

228

Ó

4

RyjvB/05

 

        229         

 mg‡Qi nvs

g„Zt Avãyj nvs

75

229

fvIwZZvÓ

4

RyjvB/05

 

        230         

 Pvbei“ wewe

g„Zt ˆmRwÏb

70

230

‡`DoxÓ

5

RyjvB/05

 

        231         

 †gv: iv¾vK nvs

g„Zt †nv‡Pb DwÏb

70

231

Ó

5

RyjvB/05

 

        232         

 kv‡mi Avjx

g„Zt bv‡`i  Avjx

72

232

Ó

5

RyjvB/05

 

        233         

 bvRgyb‡bQv

g„Zt Avkªve Avjx

65

233

Ó

6

RyjvB/05

 

        234         

 gbmyi Avjx

g„Zt ‡g‡Qi DwÏb

70

234

w`qvKzjÓ

6

RyjvB/05

 

        235         

gbœvb KvRx

g„t Avgy` Avjx

73

235

w`qvKzj

6

RyjvB/05

 

        236         

 ‡nv‡Pb Avjx

g„Zt my›`i Avjx

69

236

Ó

7

RyjvB/05

 

        237         

 †gvmv: iwngv †eMg

g„Zt  gv‡jK nvs

68

237

Ó

7

RyjvB/05

 

        238         

 AvÄygvb wewe

g„Zt †Qvevnvb wek¦vm

80

238

Ó

7

RyjvB/05

 

        239         

 Avt byi †gvnv¤§` †gvj­v

g„Zt my›`i Avjx †gvj­v

70

239

Ó

8

RyjvB/05

 

        240         

 AvZvnvi Avjx

g„Zt  Avjx AvKei

65

240

Ó

8

RyjvB/05

 

        241         

 eRyji ingvb

g„t Av: Avjx wmK`vi

71

241

bvMcvov

8

RyjvB/05

 

        242         

 gvjwZ ivbx

g„Zt jvj b›`x

75

242

Ó

9

RyjvB/05

 

        243         

 †gv: Iqv‡R` Avjx

g„Zt g‡Qj DwÏb

71

243

Ó

9

RyjvB/05

 

        244         

 gvmy` Avjg

g„Zt †ivwnbx Kzgvi

65

244

Ó

9

RyjvB/05

 

        245         

 Av: iwk` gwj­K

g„Zt  bv‡`i gwj­K

67

245

Ó

2

RyjvB/05

 

        246         

 Av‡bvqviv wewe

g„Zt  BqvKze Avjx

69

246

Ó

2

RyjvB/05

 

        247         

 †gv:Lwei DwÏb

g„Zt Av‡dR DwÏb

81

247

cÖZve

1

RyjvB/06

 

        248         

 AvPgZ Avjx

g„Zt  R‡e` Avjx

68

248

nvRivMvwZ

2

RyjvB/06

 

        249         

byi“j Bmjvg

g„Z- Avg‡R`

65

249

wQjvwik

3

RyjvB/06

 

        250         

 Av: AvwRR nvs

g„Zt  Av: Mûi nvs

68

250

Ó

4

RyjvB/06

 

        251         

  Avt ie AvKb

g„Zt  QËvi AvKb

81

251

w`qvKzj

6

RyjvB/06

 

        252         

 ‡m‡K›`vi Avjx

g„Zt  ‡gvm‡jg Lvb

72

252

Ó

8

RyjvB/06

 

        253         

myivZb †bQv

g„Zt  ‡KivgZ Avjx

70

253

bi“j­vcyi

9

RyjvB/06

 

        254         

 Avt Qv‡`g nvs

g„Z-Avnv` Avjx

70

254

‡cvbvevwjqv

1

RyjvB/07

 

        255         

Avt iwk` Zvs

g„Z- Bgvb DwÏbZvs

70

255

nvRivMvwZ

2

RyjvB/07

 

        256         

 †Mvjvg †gv¯—dv

g„Zr †gveviK

70

256

Ó

2

RyjvB/07

 

        257         

 AvZvnvi Avjx

g„Z-  †g‡Qi Avjx

72

257

wQjvwik

3

RyjvB/07

 

        258         

†gvt ‡mv‡g` nvs

g„Z- †gvnbnvs

70

258

ct evIwZZv

4

RyjvB/07

 

        259         

ev‡iK †ecvix

g„Z-dR‡j Avjx

65

259

Ó

4

RyjvB/07

 

        260         

 †gvt Avt gv‡jK nvs

g„Z- AvPgZ Avwj

65

260

‡`Dwi

5

RyjvB/07

 

        261         

†gvt gKeyj †nv‡mb

 g„Z- e‡›` Avjx nvs

70

261

Ó

5

RyjvB/07

 

        262         

Avt Kwig nvs

g„Z-Avt Lv‡jK nvs

70

262

w`qvKzj

6

RyjvB/07

 

        263         

Avjx wmK`vi

g„Z-Kig Avjx

91

263

wK¯—v KvwV

7

RyjvB/07

 

        264         

‡mvbvei“

g„Z – eyiRyK Avjx

65

264

ivRvcyi

8

RyjvB/07

 

        265         

 Qv‡niv †eMg

g„Zt Avg‡R` Lvb

71

265

gnw`cyi

09

RyjvB/07

 

        266         

 †mvbv fvb †eMg

g„Zt ‡gv³vi Avjx

75

266

‡cvbvevwjqv

01

RyjvB/08

 

        267         

 P›`ªevb

g„Zt †m‡K›`vi Avjx

80

267

BQvwjqv

01

RyjvB/08

 

        268         

 Gbv‡qZ †nv‡mb

g„Ztnv‡mg nvs

67

268

†cvbvt

1

RyjvB/08

 

        269         

 iv¾vK nvIjv`vi

g„ZtbIqve Avjx

67

269

Ó

01

RyjvB/08

 

        270         

 AvPgZ Avjx

g„Zt‡KivgZ Avjx

71

270

nvRivMvwZ

2

RyjvB/08

 

        271         

 Kwigb wewe

g„ZtMdzi gwj­K

66

271

Ó

02

RyjvB/08

 

        272         

 †mivR nvs

g„Zt‡nv‡mb DwÏb

83

272

Ó

02

RyjvB/08

 

        273         

 nvwjg nvs

g„Z †jnvRDwÏb

65

273

Ó

02

RyjvB/08

 

        274         

 gv‡jK Lvb

g„Zt wQwÏK Lvb

71

274

wQjvwik

03

RyjvB/08

 

        275         

 Av‡dR nvs

g„Zt nv‡g` DwÏb

71

275

Pv`cyiv

03

RyjvB/08

 

        276         

 †mvbvei“

g„Zt ReŸvi nvs

66

276

Ó

03

RyjvB/08

 

        277         

 Pvb Lwjdv

g„Zt K`i Lwjdv

65

277

wQjvwik

03

RyjvB/08

 

        278         

 ev‡iK gywÝ

g„Zt gwgb DwÏb

65

278

Ó

4

RyjvB/08

 

        279         

 †g‡Qivjx

g„Zt Gš—vR DwÏb

77

279

fvIwZZv

4

RyjvB/08

 

        280         

 Avt ie

g„Zt Beªvwng

67

280

Ó

4

RyjvB/08

 

        281         

 BhvKze Avjx

g„Zt Avt Avjx

66

281

Ó

4

RyjvB/08

 

        282         

 gMie Avjx

g„Zt †Zvivevjx

81

282

†`Dwi

5

RyjvB/08

 

        283         

 cvLx fvby

g„Zt BDbym

70

283

Ó

5

RyjvB/08

 

        284         

 Qv‡e` Avjx

g„Zt AvmgZ

83

284

Ó

5

RyjvB/08

 

        285         

 wQwÏK nvs

g„Zt †`ivR DwÏb

68

285

Ó

5

RyjvB/08

 

        286         

 Rûiv LvZzb

g„Zt AvZvnvi

66

286

Ó

5

RyjvB/08

 

        287         

 Inve gywÝ

g„Zt Avt AvwRR

76

287

w`qvKzj

6

RyjvB/08

 

        288         

 Mwb g„av

g„Zt †m‡K›`vi

73

288

Ó

6

RyjvB/08

 

        289         

 gwR` divRx

g„Zt nv‡dR divwR

65

289

Ó

6

RyjvB/08

 

        290         

 ev‡K Avjx

g„Zt ‡QKv›`vi Avjx

66

290

AvZvKvwV

6

RyjvB/08

 

        291         

 Av`g Avjx

g„Zt nv‡mg

78

291

wgRv©cyi

7

RyjvB/08

 

        292         

 †givevjx

g„Zt mwdR DwÏb

71

292

Ó

7

RyjvB/08

 

        293         

 †b‡Qqv LvZzb

g„Zt †nv‡mb Avjx

82

293

wK¯—vKvwV

7

RyjvB/08

 

        294         

 nv‡Zg †gvj­v

g„Zt Zv‡Rj

66

294

Ó

7

RyjvB/08

 

        295         

 Avgxi Avjx

g„Zt nv‡mg nvs

69

295

ivRvcyi

8

RyjvB/08

 

        296         

 nv‡Zg Avjx

g„Zt  dwjj Zvs

66

296

Ó

8

RyjvB/08

 

        297         

 Lwjj Zvs

g„Zt †Zv‡dj

80

297

bvMcvov

8

RyjvB/08

 

        298         

 BDmye Lvb

g„Zt Qv‡`g

69

298

Ó

8

RyjvB/08

 

        299         

  ˆZqevjx

g„Zt Qv‡`K

71

299

gn`xcyi

9

RyjvB/08

 

        300         

 †mivRDwÏb

g„ZtBqvKze

65

300

byi“j­vcyi

9

RyjvB/08

 

        301         

 cy®úivbx

g„Zt wbZvB

71

301

gn`wcyi

9

RyjvB/08

 

        302         

 meyiRvb wewe

g„Zt gybmyi

70

302

Ó

9

RyjvB/08

 

        303         

 ev‡iK wek¦vm

g„Zt Mwb

66

303

Ó

9

RyjvB/08

 

        304         

‡gvtAvbQvi Avjx

‡gvn¤§` Avjx

92

304

cÖZvc gnj

01

RyjvB/09

 

        305         

‡Qvevnvb nvs

g‡QjDwÏb

81

305

BQvwjqv

01

RyjvB/09

 

        306         

 Av‡bvqviv †eMg

QËvi Lvb

82

306

cÖZvcgnj

01

RyjvB/09

 

        307         

Avt Avievjx

‡jnvRDwÏb

75

307

nvRiv MvwZ

02

RyjvB/09

 

        308         

g‡bviÄb ivq

mvi`v Kvš—

72

308

dzjbv

02

RyjvB/09

 

        309         

Ryw¤^jv LvZzb

iwk` †gvj­v

84

309

nvRiv MvwZ

02

RyjvB/09

 

        310         

‡jnvRDwÏb

g‡dR gvwS

92

310

Pv`ucyiv

03

RyjvB/09

 

        311         

‡ej­vj Lvb

g„ t Rxeb Lvb

90

311

wQjvwik

03

RyjvB/09

 

        312         

kvnvevbyy †eMg

gGQvnvK †gvj­v

85

312

Pv`cyiv

03

RyjvB/09

 

        313         

iwdRDwÏb

g„ M‡qRDwÏb nvs

80

313

c~e© fvIwZZv

04

RyjvB/09

 

        314         

Iqv‡R` Avjx Lvb

g„ †Mvjvc Lv

80

314

c~e© fvIwZZv

04

RyjvB/09

 

        315         

iwngv †eMg

g„ t mg‡Qi gwj­K

77

315

c~e© fvIwZZv

04

RyjvB/09

 

        316         

wQwÏK divRx

g„:GbvR DwÏb divRx

77

316

†`Dix

05

RyjvB/09

 

        317         

G‡¯‹›`vi Avjx

g„: Av‡dR DwÏb

77

317

†`Dix

05

RyjvB/09

 

        318         

‡ejv‡qZ gvSx

g„: nv‡g` gvSx

77

318

†`Dix

05

RyjvB/09

 

        319         

 kvnvevby

g„ †gŠ‡RAvjx

86

319

†`Dwi

05

RyjvB/09

 

        320         

byievby

g„ kv‡mi Avjx

78

320

†`Dwi

05

RyjvB/09

 

        321         

dR‡j Avjx

g„ Kvjy g„av

84

321

AvZvKvwV

06

RyjvB/09

 

        322         

 †mvevnvb g„av

g„ †Zv‡gR Avjx

82

322

AvZvKvwV

06

RyjvB/09

 

        323         

kvnvevby

g„ †gvZvnvi Avjx

78

323

w`qvKzj

06

RyjvB/09

 

        324         

nv‡Zg Avjx

g„ nvPbDwÏb

86

324

wK¯—vKvwV

07

RyjvB/09

 

        325         

 Avt Mwb KvRx

g„ LweiwÏb

86

325

wgR©vcyi

07

RyjvB/09

 

        326         

Av‡gËevb

g„ `v&`b wmK`vi

75

326

wK¯—vKvwV

07

RyjvB/09

 

        327         

 myivZb †bQv

g„ gyRvnvi

75

327

wgR©vcyi

07

RyjvB/09

 

        328         

 AvjZvd nvs

g„ Ave`yj Avjx

69

328

ivRvcyi

08

RyjvB/09

 

        329         

 wbZvB P›`ªkxj

g„ bKzi Pbv`ª kxj

69

329

bvMcvov

08

RyjvB/09

 

        330         

Av w¤^eqv †eMg

g„ `wjjDwÏb

82

330

ivRvcyi

08

RyjvB/09

 

        331         

Iqv‡R` Avjx

g„ †gvt Avjx

81

331

gnvw`cyi

09

RyjvB/09

 

        332         

 iwk` wmK`vi

g„ ˆmq` Avjx

77

332

gnvw`cyi

09

RyjvB/09

 

        333         

iwngv †eMg

g„ gneŸZ Avjx

81

333

byi“j&jvcyi

09

RyjvB/09

 

        334         

iv‡eqv †eMg

g„ Qv‡`gAvjx

77

334

byi“j&jvcyi

09

RyjvB/09

 

        335         

 †gvK‡Q` †gvj­v

‡jnvR †gvj­­v

77

335

cÖZvc gnj

01

RyjwB/10

 

        336         

 Avt gv‡jK nvs

gwgb DwÏb

73

336

cÖZvc gnj

01

RyjwB/10

 

        337         

 AvwQqv †eMg

‡bQviDwÏb

82

337

cÖZvcgnj

01

RyjwB/10

 

        338         

‡gŠ‡R Avjx

bIqvevjx

69

338

nvRiv MvwZ

02

RyjwB/10

 

        339         

‡gvZvnvi Lwjdv

Gidvb DwÏb

67

339

nvRiv MvwZ

02

RyjwB/10

 

        340         

‡gvmvt Kwigy‡&bœQv

 †Zv‡dRDwÏb †gvj­­v

67

340

nvRivMvwZ

02

RyjwB/10

 

        341         

 Avt Kv‡`i

g„ †m‡K›`vi

71

341

wQjvwik

03

RyjwB/10

 

        342         

 byi †gvn¤§` nvs

g„ QvjvgAvjx nvs

69

342

wQjvwik

03

RyjwB/10

 

        343         

wiwRqv †eMg

g„ Avjx †nv‡mb

66

343

Pv`cyiv

03

RyjwB/10

 

        344         

 Lwjj nvs

g„ QËvi Avjx

67

344

c~e© fvIwZZv

04

RyjwB/10

 

        345         

 AvwQqv †eMg

g„ Avt KzÏyQ

72

345

c~e© fvIwZZv

04

RyjwB/10

 

        346         

‡gvmvt Lvw`Rv

g„ AvRvnvi

71

346

c~e© fvIwZZv

04

RyjwB/10

 

        347         

gZz©Rv Avjx

g„ †e‡›` Avjx nvs

74

347

†`Dwi

05

RyjwB/10

 

        348         

Avt ie nvs

g„ †Zv‡dj DwÏb

76

348

†`Dwi

05

RyjwB/10

 

        349         

 †iv‡Kqv

g„AvdZvi Avjx

72

349

†`Dwi

05

RyjwB/10

 

        350         

 AvKveŸi Avjx

g„ †mi Avjx

81

350

w`qvKzj

06

RyjwB/10

 

        351         

Avt nK nvs

g„ jvjv †gvt nvs

76

351

w`qvKzj

06

RyjwB/10

 

        352         

‡mv‡gËevby

g„ RwniDwÏb

71

352

w`qvKzj

06

RyjwB/10

 

        353         

‡gvm‡jg Avjx

g„ Av‡dwÏb

79

353

wgR©vcyi

07

RyjwB/10

 

        354         

Avg‡R` Xvjx

g„  ei“hyK Xvjx

72

354

wgR©vcyi

07

RyjwB/10

 

        355         

 Qv‡jnv †eMg

g„ iKgZAvix

71

355

wK¯—vKvwV

07

RyjwB/10

 

        356         

nv‡ZgAvjx

g„ Avßvi Avjx

66

356

ivRvcyi

08

RyjwB/10

 

        357         

eRjy Lv

g Avjx AvwRg„

65

357

ivRvcyi

08

RyjwB/10

 

        358         

 AvwQqv †eMg

g„ Iqv‡R`

82

358

ivRvcyi

08

RyjwB/10

 

        359         

 myjZvb †et

g„mv‡ne Avjx

72

359

gnvw`cyi

09

RyjwB/10

 

        360         

 mwgi iÄb

g„ wPš—v nib

71

360

gnvw`cyi

09

RyjwB/10

 

        361         

 Avw¤^qv

g„ AvwRgw;`Ïb

67

361

gnvw`cyi

09

RyjwB/10

 

        362         

Av‡bvqviv †eMg

g„ gqbwÏb

65

362

gnvw`cyi

09

RyjwB/10